#وقت_خداحافظی

علیرضا پویانشاد

  • رئیس سازمان بهزیستی
  • سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
  • مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
  • مسئولیت جدید : استاندار تهران