#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور