#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان