#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس اتحادیه گوشت گاوی

علی اصغر خندان رو جوان
دستگاه کنونی :