مردم: مجلس برای گرانی چه کرد؟
کیخا: اجازه صحبت ندارم